گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

داراي گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي طرف قرارداد كليه بيمه ها

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

دريافت لوح معتبر بيمارستان دوستدار كودك

كسب مقام اول در اجراي طرح انطباق

دریافت گواهينامه اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

دريافت گواهينامه ارزيابي HIS

Copy of istock 00000 12 

 دريافت گواهينامه ارزيابي HIS

بيمارستان برتر نظام حاكميت باليني

01

كسب عنوان بيمارستان برتر نظام حاكميت باليني

گواهينامه ISO 9001/2008

123-1

كسب گواهينامه ISO 9001/2008 در مديريت كيفيت

گواهينامه درجه يك عالي ارزشيابي

2

كسب گواهينامه درجه يك عالي ارزشيابي در سال 90

مكان ما

اطلاعات تماس

شماره تلفن بيمارستان :  05132787001

شماره پيامك  :                 30001845

ايميل  :                       hospital@imhh.ir